De jaarlijkse algemene vergadering en Covid-19.

De wettelijke verplichting om minimaal één keer per jaar een algemene vergadering te houden en de jaarrekening vast te stellen gelden onverminderd. Hoe u hier het beste mee kunt omgaan terwijl u zich ook houdt aan “social distancing” hangt van uw situatie en uw statuten af.

Wij beschrijven in deze bijdrage de situatie naar huidig recht. Er wordt inmiddels hard gewerkt aan noodwetgeving waardoor (onder andere) een volledig digitale vergadering de fysieke vergadering tijdelijk kan vervangen en het bestuur de wettelijke termijn voor het opmaken van de jaarrekening kan uitstellen.

 

Situatie 1: u bent enig aandeelhouder of er is geen overleg nodig over de te nemen besluiten.

Oplossing 1:          buiten vergadering besluiten.

Voorwaarden:

–    vergadergerechtigden (houders van een pandrecht, vruchtgebruik, stemrechtloze aandelen of certificaten met vergaderrecht) moeten instemmen met deze wijze van besluitvorming. Deze instemming mag elektronisch geschieden;

–    de bestuurders (en commissarissen) hebben voorafgaand aan de besluitvorming de mogelijkheid gekregen om hun advies over de te nemen besluiten te geven.

Oplossing 2:    fysieke vergadering waarbij de (meerderheid van) de aandeelhouders een schriftelijke volmacht geven of afzien van deelname aan de vergadering.

Voorwaarden:

–    alle voorwaarden voor een juiste oproeping van een algemene vergadering zijn       onveranderd van toepassing (onder andere agendering, termijnen, oproepen van   vergadergerechtigden en het bestuur/de commissarissen);

–    de statuten kunnen bepalen dat aandeelhouders slechts een volmacht kunnen afgeven aan bepaalde andere (groepen) personen zoals andere aandeelhouders.

Situatie 2: uw vennootschap heeft veel aandeelhouders of er is overleg nodig over de te nemen besluiten.

Oplossing: vergaderen via een elektronisch communicatiemiddel.

Voorwaarden:

–    ook hier zijn alle voorwaarden voor een juiste oproeping van een algemene vergadering onveranderd van toepassing, met de additionele eis dat bij de oproeping wordt vermeldt dat er elektronisch zal worden vergaderd (en wat de aanvullende voorwaarden aan het elektronisch communicatiemiddel zijn, indien de statuten die stellen);

–    de statuten moeten voorzien in de mogelijkheid van elektronisch vergaderen;

–    via het elektronische communicatiemiddel moeten de deelnemers kunnen worden geïdentificeerd, zij moeten live kunnen kennisnemen van de vergadering (bijvoorbeeld via een livestream) en aan de beraadslaging kunnen deelnemen als de statuten dat ook vereisen (bijvoorbeeld via skype) en hun stemrecht kunnen uitoefenen;

–    de vergadering kan niet geheel digitaal geschieden, de vergadering moet namelijk een voorzitter hebben die de vergadering leidt in de gemeente waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft (of op een andere in de statuten van de vennootschap opgenomen mogelijke plaats van vergadering). Een hybride vergadering dus.

Heeft u vragen over de vergadering van uw onderneming? Neem dan contact op met Kristianne Voorn (k.voorn@wintertaling.nl of +31 (0)20 – 3018874).

 

 

Über-vage UBO-wetgeving gaat bijna alle bestuurders raken.

Niemand lijkt er blij mee, maar hij gaat er toch komen: het UBO-register. Deze lijst van bestuurders komt uit de koker van Brussel en moet in alle EU-lidstaten de kans op financieel-economische delicten verkleinen en de transparantie voor het publiek vergroten door inzichtelijk te maken wie er bij juridische entiteiten aan de touwtjes trekt. Ook bestuurders van stichtingen, verenigingen en kerkgenootschappen moeten met de billen bloot. We spraken met UBO-specialisten Onno Cusell en Dennis Evertsz over de gevolgen van vage en opportunistische wetgeving die alle stichtingsbestuurders gaat raken.


 

 

 

 

 

 

 

Eind vorig jaar hielden de advocaten Onno Cusell (Wintertaling) en Dennis Evertsz (Evertsz Law & Litigation) een goed bezochte presentatie over het ophanden zijnde UBO-register. Beide heren hadden zich al enige tijd verdiept in dit dossier en aarzelen om zichzelf ‘specialisten’ te noemen, maar zien ook dat de kennis over de nieuwe wetgeving bepaald niet wijdverbreid is. Onno Cusell: ‘Heel veel mensen gaan hiermee te maken krijgen: iedere advocaat, notaris, maar ook bestuurder moet hier iets van weten. Dat dat nu niet het geval is, heeft ook mee te maken met het feit dat nog zo ongelooflijk veel onduidelijk is.’ Dat laatste is een understatement, zo zal in het vraaggesprek blijken.

Wetsvoorstel bij Eerste Kamer

UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, oftewel de ‘uiteindelijke belanghebbende’. De EU heeft besloten dat elke lidstaat één centraal register moeten gaan optuigen voor deze UBO’s. De nieuwe wet had op 10 januari van kracht moeten zijn, maar die deadline heeft Nederland bij lange na niet gehaald en is daarom ook door de EU formeel in gebreke gesteld. Het geamendeerde wetsontwerp ligt nu bij de Eerste Kamer en zou naar verwachting op z’n vroegst komende zomer pas van kracht worden. Door de coronacrisis is ook dat scenario onzeker geworden. Insiders gaan ervanuit dat de Eerste Kamer, die nu nog allerlei vragen heeft uitstaan bij o.a. de Raad van State, uiteindelijk akkoord zal gaan met een Nederlands UBO-register, dat deel gaat uitmaken van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Een deel van de gegevens in het register wordt openbaar.

Voor welk probleem moet dat UBO-register eigenlijk de oplossing zijn?

Onno Cusell: ‘Het hoofddoel van het UBO-register is om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. Denk hierbij aan: witwassen, corruptie, belastingontduiking, fraude en financiering van terrorisme. Het UBO-register moet transparant maken wie aan de touwtjes trekt bij juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht. Dat zijn dus niet alleen bestuurders van de BV en niet-beursgenoteerde NV, maar ook van stichtingen en verenigingen. Omdat de gegevens in het register deels openbaar zijn, zouden personen en organisaties beter geïnformeerd kunnen besluiten met wie zij zaken willen doen. Het moet in die zin een preventieve werking hebben om misbruik te maken van een entiteit ten nadele van degenen met wie deze entiteit zakendoet.’

De hamvraag is: gaat de nieuwe wetgeving dat hoofddoel ook bereiken?

Dennis Evertsz: ‘Dat is nu nog met geen mogelijkheid te zeggen. Daarvoor is in dit stadium nog te veel te onduidelijk. Maar het is evident dat er nu al wel ernstige twijfels zijn over de uitvoerbaarheid. De Belastingdienst heeft zelf een effectiviteitstoets laten uitvoeren en komt tot het volgende eindoordeel: ‘Het voorstel is uitvoerbaar, maar de handhaving is naar verwachting beperkt effectief.’ Voor de handhaving is 20 fte incidenteel nodig en gedurende 5 á 6 jaar en 6 fte structureel.’

Dat klinkt als heel weinig ambtenaren op…hoeveel UBO’s?


 

 

 

 

 

 

 

 

Onno Cusell (rechts op de foto): ‘Er zijn ongeveer anderhalf miljoen Nederlandse juridische entiteiten die een registratieplicht hebben. Maar hoeveel UBO’s daarachter zitten? Gezien de ruime begripsomschrijving kunnen er achter één entiteit wel tien UBO’s schuilen.’

Dennis Evertsz: ‘De KvK gaat de UBO-gegevens weliswaar registreren, maar niet controleren. Die controletaak ligt bij de overheid, bij Bureau Economische Handhaving. Een enorme vervuiling van het UBO-register op voorhand is niet denkbeeldig.’

Even terug naar bestuurders van stichtingen, zoals goede doelen en vermogensfondsen, maar ook kerkgenootschappen. Wie kwalificeren daarvoor als UBO?

Dennis Evertsz: ‘Bij een stichting en vereniging kwalificeer je als UBO als je voldoet aan ten minste een van de volgende drie criteria: een direct of indirect eigendomsbelang van meer dan 25%; het direct of indirect kunnen uitoefenen van meer dan 25% van de stemmen bij besluitvorming over statutenwijziging en het kunnen uitoefenen van feitelijke zeggenschap over stichting of vereniging.  Vooral dat laatste is zo ruim geformuleerd en biedt voor de praktijk weinig houvast.’

Vallen in een two-tier-model straks, behalve bestuurders, ook de RvT-leden van stichtingen onder dit UBO-regime?

Onno Cusell: ‘Daar kom je al in een schemerzone. Dat hangt bijvoorbeeld af van de inrichting van de statuten, reglementen, (stem)afspraken en contracten en of de toezichthouders als hoger leidinggevend personeel kunnen worden gekwalificeerd. Dat is dus een feitelijke toets. UBO-entiteiten zullen in ieder geval door de KVK worden aangeschreven om opgave te doen van de UBO. Dat laat onverlet dat de bestuurders daarnaast zelf de verplichting hebben om opgave te doen van de UBO. En voor WWFT instellingen, zoals banken, notarissen en advocaten is er een meldplicht. Al die plichten zijn gesanctioneerd. Mijn advies zou zijn om bij twijfel iedereen in te schrijven (tenzij daar uit privacyoverwegingen ernstige bezwaren tegen bestaan), gezien het sanctioneringsbeleid dat gehanteerd gaat worden. De verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur en er is een meewerkplicht voor de overige UBO’s.’

En die sancties zijn op voorhand niet mals.

Dennis Evertsz: ‘Is een UBO-registratie niet, niet juist of niet volledig gedaan, kan aan de bestuurders van de in het handelsregister ingeschreven entiteit en/of de UBO-entiteit zelf een zogenoemde last onder dwangsom of een bestuurlijke boete worden opgelegd met een maximum van vijf miljoen euro. En het dubbele bij herhaling. Naast deze bestuursrechtelijke sancties kan ook een strafrechtelijke sanctie worden opgelegd, te weten hechtenis (maximaal twee jaar), een taakstraf of een geldboete (maximaal €20.750).’

Er zijn wel twee amendementen op het wetsvoorstel aangenomen in de Tweede Kamer, mede n.a.v. hevige kritiek van bijvoorbeeld de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie. Een bestuurder van een charitatief fonds is immers geen ‘eigenaar’. Dankzij de motie Bruins (CU) wordt in het UBO-register nu duidelijk gemarkeerd wanneer sprake is van een ANBI-bestuurder (en dus niet van een ‘eigenaar’). Bovendien worden de privacygevolgen van het UBO-register voor ANBI-bestuurders gemonitord dankzij de aangenomen motie Stoffers (SGP). Dat klinkt allemaal geruststellend, maar is het dat ook in de praktijk? En waarom – met deze uitzonderingen – dan toch wel een UBO-registratie?

Onno Cusell: ‘Het is evident dat Nederland binnen de EU compliant moet zijn. En helemaal onzin is het natuurlijk niet. Er zal ongetwijfeld een preventieve werking van dit register uitgaan. En laten we eerlijk zijn: het is nu makkelijker om misbruik te maken van een juridische entiteit dan na inwerkingtreding van het register. Maar de risico’s liggen waarschijnlijk niet bij de ANBI’s, die reeds aan heel veel eisen moeten voldoen. Het zit meer bij ‘gewone’ stichtingen. Je hebt bij de oprichting weliswaar een notaris nodig, maar daarna zijn er eigenlijk geen controles meer. Toch heeft het er alle schijn van dat de Nederlandse overheid zich onvoldoende rekenschap heeft gegeven van de implicaties van deze wet. Er is gewoon niet goed genoeg over nagedacht.’

Dennis Evertsz: ‘Het is weliswaar Europese regelgeving, maar er is wel degelijk een mogelijkheid om die op nationaal niveau in te vullen. De Nederlandse ANBI is geen unicum in Europa: er zijn in andere lidstaten zeker vergelijkbare entiteiten. Zo heeft Portugal voor instellingen die het algemeen belang dienen een uitzondering op de registratie gemaakt.’

Onno Cusell: ‘De kritiek van de SBF is volkomen terecht, maar ik ben wel benieuwd of ze zich nog laten horen. Ze zouden het Portugal-voorbeeld kunnen aanhalen om nog actie te ondernemen. Door de twee amendementen zou ik me in elk geval niet gerust laten stellen.’

Even terug naar het register. Wat wordt wel en niet openbaar van stichtingsbestuurders?

Onno Cusell: ‘Het openbare deel van het UBO-register is doorzoekbaar op naam van de onderneming of rechtspersoon. Zoeken op naam van de UBO is dus niet mogelijk. Het opvragen van de gegevens uit het register kost geld (zoals nu ook voor raadpleging KvK-gegevens), en dan gaat het om voor- en achternaam; geboortemaand en-jaar; nationaliteit; woonstaat en – altijd openbaar – aard en omvang van het economische belang van de UBO. Geldbedragen worden niet in het handelsregister geregistreerd. Het is wel mogelijk om onder bepaalde voorwaarden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer afscherming te vragen van bepaalde gegevens.’

Dennis Evertsz: ‘Niet openbaar, en alleen in te zien door de bevoegde autoriteiten en de Financiële Inlichtingen Eenheid, zijn BSN/buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN); geboortedag; geboortelanden-plaats; woonadres; afschrift van geldig identiteitsdocument en afschrift van document(en) waaruit de aard en omvang van het economische belang blijkt.’

Wat vinden jullie van de afweging die de Nederlandse overheid voor het UBO-register heeft gemaakt tussen het algemeen belang tegenover de privacy van het individu?

Onno Cusell: ’Er zijn groeperingen die betogen dat het UBO-register in strijd is met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en dus met de eigen Europese regelgeving. Daar maakt de Nederlandse overheid zich ermee vanaf door te stellen dat het uiteindelijk aan de rechter is om te beoordelen of de individuele rechten geschonden worden of niet.’

Maar wacht even: de overheid heeft toch zeker wel haar waakhond, de Autoriteit Persoonsgegevens, om een toetsing gevraagd?

Dennis Evertsz: ‘Jazeker. Ik zal je nu het antwoord in twee zinnen laten zien dat AP-voorzitter Aleid Wolfsen in november 2018 terugstuurde aan Wopke Hoekstra van Financiën: ‘Het conceptwetsvoorstel geeft AP geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.’

That’s it?

Dennis Evertsz: ‘Ik kan er niet meer van maken.’

Dat betekent dat…

Onno Cusell: ‘De overheid zich hierachter verschuilt, nu zij dit formeel afgevinkt heeft.’

Dennis Evertsz: ‘Het moeilijk te begrijpen is dat in zo’n privacygevoelig wetsvoorstel de Autoriteit Persoonsgegevens het niet nodig heeft bevonden nadere vragen te stellen. Als het gaat om de privacy van mensen moet je ten minste een goede, inhoudelijk afweging maken tussen het doel van de verwerking van de persoonsgegevens in verhouding tot de inbreuk op de privacy. Het gaat om een toets op de proportionaliteit en subsidiariteit van de maatregel. Dat ontbreekt nu.’

De overheid zou haar beoogde doelstellingen ook kunnen behalen met een register dat wel een deel van de gegevens afschermt ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Onno Cusell: ‘Daar zou ik zeker voor pleiten. Sterker nog: tweederde van de Europese lidstaten heeft daartoe besloten. Ik mag toch aannemen uit privacy-overwegingen. De Nederlandse overheid heeft daar niet voor gekozen.’

Omdat?

Dennis Evertsz: ‘Hou je vast. Het motief is vooral om de lastendruk te verminderen. Het zijn praktische overwegingen: bij een ‘gesloten register’ vindt de Nederlandse overheid het te veel gedoe om de legitimiteit van elke inzage te beoordelen door een ambtenaar.’

Onno Cusell: ‘Het lijkt erop dat de overheid zich er wel heel gemakkelijk vanaf heeft gemaakt.’

En wie is straks het meest gebaat bij deze UBO-wetgeving. Laat me eens raden: notarissen, advocaten…

Onno Cusell: ‘Je kunt het ons moeilijk aanrekenen, maar ik verwacht inderdaad dat wij regelmatig benaderd zullen worden met vragen over het ubo-register.’

 

Het coronavirus en de dienstverlening van Wintertaling.

Beste relatie,

Het hele land is in de ban van het coronavirus (COVID-19) en dit heeft invloed op ons dagelijkse leven; Veel bedrijven en instellingen zijn voorlopig gesloten of proberen op andere manieren de dienstverlening, anders dan gebruikelijk, zo goed mogelijk voort te zetten. Via deze weg willen wij u informeren over de dienstverlening van Wintertaling ten tijde van het coronavirus en de maatregelen die het kantoor heeft genomen. Dit om de risico’s van deze uitbraak zo laag mogelijk te houden maar waarbij wij het leveren van onze diensten zo hoog mogelijk willen houden.

Dienstverlening
Wintertaling heeft als maatregel genomen dat zoveel mogelijk medewerkers de aankomende periode thuis kunnen werken. Werkzaamheden waarvoor aanwezigheid op ons kantoor toch noodzakelijk wordt geacht wordt uitgevoerd met een minimale bezetting en onder strikte regels. Cliënten zullen hierdoor geen onderbreking van onze dienstverlening ervaren. Medewerkers die thuiswerken hebben voldoende thuiswerkfaciliteiten en kunnen tijdens kantoortijden gewoon gebeld worden. Ook staat er een doorschakelfunctie aan waardoor telefoontjes naar het persoonlijke kantoornummer rechtstreeks naar de desbetreffende collega wordt doorgeschakeld.

Factsheet en Protocol Coronavirus
Om medewerkers te informeren over het coronavirus heeft Wintertaling een Factsheet & Protocol Coronavirus voor zijn medewerkers gemaakt en toe gemaild waarin uitleg staat over het coronavirus, preventie, besmetting en hoe te handelen na een besmetting.

Vergaderingen en afspraken op kantoor
Om het Coronavirus buiten de deur van Wintertaling te houden worden vergaderingen en afspraken (intern en extern) zoveel mogelijk op afstand via conference calls gehouden of verplaatst naar een latere datum.

Rechtbanken, gerechtshoven en speciale colleges gesloten
Vanaf dinsdag 17 maart 2020 sluiten de rechtbanken, gerechtshoven en speciale colleges. Alleen urgente zaken gaan door. De Raad voor de Rechtspraak onderzoekt op dit moment of schriftelijke procedures wel doorgang kunnen vinden en zo ja, op welke wijze. Onze advocaten houden u op de hoogte en nemen hierover indien nodig contact met u op. Zie ook www.rechspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/laatste-informatie-mbt-uitbraak-coronavirus.

Bezoek aan evenementen in binnen- en buitenland en dienstreizen
Zolang de richtlijnen van het RIVM gelden worden er geen bezoeken gebracht aan evenementen in binnen- en buitenland. Ook worden er geen dienstreizen gemaakt naar risicogebieden.

Mochten er nieuwe ontwikkelingen, updates of gewijzigde adviezen van het RIVM zijn, of veranderingen in bovengenoemde maatregelen dan zullen wij u hierover wederom door een mailing over informeren.
Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht of over onze getroffen maatregelen? Neem contact op met uw contactpersoon of bel 020 – 3305958 en vraag naar Lonneke Bont (Operationeel/HR Manager).

Toezicht: interessant én essentieel – artikel van Marein Smits in Fambizz

Toezicht binnen familiebedrijven heeft een geheel eigen dynamiek. Het formaliseren ervan is een specialiteit van Marein Smits. In haar ogen schept de alom bekende keukentafel wel een sympathiek beeld, maar wanneer een geschil ontstaat, heeft het familiebedrijf niets om op terug te grijpen. Fambizz sprak haar over vraagstukken zoals bedrijfsopvolging en de positie van ‘de koude kant’.

Het artikel is hier te vinden.

Voor vragen over toezicht bij familiebedrijven (of andere vragen) kunt u contact opnemen met Marein Smits.

Wintertaling aanwezig op pleitavond CICERO

Maandag 13 januari heeft CICERO (grootste juridische pleitvereniging van Amsterdam) Edo Smid, partner en advocaat van Wintertaling, als gastspreker mogen ontvangen.

 

Edo Smid houdt zich dagelijks bezig met het ondernemingsrecht. Hij richt zich op vastgoed investeringen, joint-ventures en samenwerking, vennootschappelijke procedures en geschillenbeslechting, vennootschappelijke (her-) structurering en investeringsfondsen. De klanten van Edo zijn o.a. vastgoed ontwikkelaars en professionals, snel groeiende bedrijven, fund managers en investeerders.

 

De avond is begonnen met een voorstelrondje. De aanwezigen en Edo konden zich hierbij aan elkaar voorstellen. Vervolgens heeft Edo verteld over Wintertaling als kantoor, de expertises van het kantoor, het team, de sfeer binnen het kantoor en zijn eigen expertise. Hij heeft dit toegelicht met verschillende praktijkvoorbeelden, zo werd zijn praktijk begrijpelijker voor de aanwezigen. De aanwezigen hebben betrokken en geïnteresseerd meerdere vragen gesteld aan de gastspreker en hier is natuurlijk goed en eerlijk antwoord op gegeven. Na de introductie werd de ondernemingsrechtelijke casus voor de avond uitgedeeld.

 

De aanwezigen werden verdeeld in twee groepen: de eisende en verwerende partij. Zij kregen de opdracht om binnen 20 minuten gezamenlijk de casus door te spitten en een pleitnota op te stellen. Tijdens de voorbereiding liep Edo langs bij de twee groepen om hen op weg te helpen of bepaalde wetsartikelen te benadrukken.

 

Toen de pleitnota eenmaal was opgesteld was het tijd om te pleiten! Per team mochten twee mensen pleiten en de toga aantrekken. Edo en Denise Tol (Assessor Extern) traden op als rechtbank en hoorden de pleidooien aan van de partijen en stelden kritische vragen. Na het pleidooi werd er feedback gegeven aan de pleiters door leden van CICERO en Edo vulde deze feedback verder aan.

 

CICERO kijkt met veel plezier terug op de pleitavond en ze hebben veel van de avond geleerd. Bas van Vliet, ook Advocaat en partner van Wintertaling zal op maandag 17 februari de pleitavond bijwonen.

BLOG – DEEL II: Een waar kerstcadeautje van de Raad van State: dispensatie voor de ondernemingscao’s.

ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING (AVV) VAN CAO’S

DEEL II:

Een waar kerstcadeautje van de Raad van State: dispensatie voor de ondernemingscao’s.

De Raad van State Afdeling Rechtspraak, hierna: de Afdeling, heeft op 18 december jl. twee uitspraken gedaan die het vastgeroeste vehikel van dispensatie van avv-cao’s weer vlot lijkt te trekken. Is sprake van een kentering?

Dispensatie van avv-cao’s: hoe zat het ook alweer?

Vanwege bedrijfsspecifieke kenmerken kan het nodig zijn …

Lees meer

Dit artikel is in bewerkte vorm ook gepubliceerd op FlexNieuws. Klik hier voor het bericht.

Aanpassing tijdelijk handelingskader PFAS

De minister heeft per 29 november jl. met onmiddellijke ingang de norm voor PFAS versoepeld. Zie onderstaand schema:

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/11/29/aanpassing-tijdelijk-handelingskader-pfas/aanpassing-tijdelijk-handelingskader-pfas.pdf

In vergelijking met de situatie ten tijde van onze recente presentaties voor Bouwend Nederland  – zie de sheets elders op onze website – betekent dit een aanmerkelijke verruiming.

Dat zit niet alleen in de hogere grenswaarden maar ook dat die verruiming geldt voor de meeste categorieën grond en bagger. De eerdere 3-7-3-3 norm gold bijvoorbeeld niet voor grond van onder grondwaterniveau.

Belangrijk is ook dat de minister wederom aangeeft dat deze tijdelijk versoepelde norm niet absoluut is: op lokaal niveau kan daarvan worden afgeweken.

De minister herhaalt ook weer dat er wat dat betreft meer mogelijk is dan algemeen wordt aangenomen.

Deze nadrukkelijke vingerwijzigingen van de minister bieden dan ook een handvat om lokale overheden nadrukkelijk aan te spreken als zij op lokaal niveau vergunningsaanvragen (te) streng blijven beoordelen. Sterker, zij bieden een handvat om in bezwaar/beroep en eventueel zelfs onder aanzegging van het aanvragen van een voorlopige voorziening via de rechter, lokale overheden onder druk te zetten om vergunningen wel te verlenen.

Zoals bij onze eerdere presentaties/in de sheets al aangegeven, moeten daarvoor dan wel voldoende handvatten zijn: bijvoorbeeld aansprekende lokale achtergrondwaarden of andere lokaal spelende omstandigheden.

Het kan dus de moeite waard zijn om zoals de minister dat aangeeft goed te bekijken wat er dan toch mogelijk is (niets doen leidt sowieso niet tot een oplossing).

Mocht u met dergelijke omstandigheden of weigerachtige overheden (gemeenten, waterschappen) worden geconfronteerd en behoefte hebben aan juridisch advies, dan staan we u graag terzijde.

Voor PFAS:    w.groustra@wintertaling.nl

Voor stikstof: b.van.vliet@wintertaling.nl

 

Verslag UBO event – 26 november 2019

UBO register: game changer

Op 26 november 2019 verzorgden Onno Cusell en Dennis Evertsz namens Wintertaling samen met Tony de Bree een presentatie over de komende UBO wet- en regelgeving. Bij deze presentatie lag de nadruk op de inhoud van het UBO-register, de privacy van personen en bedrijven die in dit register komen en hoe ver bedrijven moeten gaan bij de identificatie en verificatie van hun klanten.

UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging (een juridische entiteit). Het UBO-register moet transparant maken wie aan de touwtjes trekt bij juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld of financiering van terrorisme.

Op 10 januari 2020 wordt het UBO-register ingevoerd. Deze datum markeert het beginpunt van de verplichting voor ondernemingen om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in een UBO-register in te schrijven. Juridische entiteiten hebben tot uiterlijk 30 juni 2021 (dus een kleine anderhalf jaar) de tijd om de registratie van de UBO in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te doen. Juridische entiteiten die op of na 10 januari 2020 worden opgericht, moeten bij de registratie in het handelsregister direct aangeven wie de UBO is.

Vanaf de invoering van het UBO-register treedt ook de terugmeldplicht in werking voor de zogeheten Wwft-instellingen (banken, advocaten, notarissen, fiscalisten, makelaars etc.) De Wwft-instellingen worden daarmee in feite onbezoldigd opsporingsambtenaren die moeten controleren of de opgegeven UBO’s in het handelsregister al dan niet correct is.

Update:
De invoering van het UBO-register is uitgesteld. De Eerste Kamer heeft op 28 januari 2020 het voorbereidend onderzoek ingepland voor de behandeling van dit wetsvoorstel, de deadline van 10 januari 2020 zal dus niet gehaald kan worden. Een exacte datum is nog niet bekend, het kabinet is voornemens de invoering in het begin van 2020 te laten plaatsvinden.

Voor vragen over de UBO wet- en regelgeving en het UBO-register kunt u contact opnemen met Onno Cusell of Dennis Evertsz. De presentatie is hier te vinden.