Aanpassing tijdelijk handelingskader PFAS

De minister heeft per 29 november jl. met onmiddellijke ingang de norm voor PFAS versoepeld. Zie onderstaand schema:

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/11/29/aanpassing-tijdelijk-handelingskader-pfas/aanpassing-tijdelijk-handelingskader-pfas.pdf

In vergelijking met de situatie ten tijde van onze recente presentaties voor Bouwend Nederland  – zie de sheets elders op onze website – betekent dit een aanmerkelijke verruiming.

Dat zit niet alleen in de hogere grenswaarden maar ook dat die verruiming geldt voor de meeste categorieën grond en bagger. De eerdere 3-7-3-3 norm gold bijvoorbeeld niet voor grond van onder grondwaterniveau.

Belangrijk is ook dat de minister wederom aangeeft dat deze tijdelijk versoepelde norm niet absoluut is: op lokaal niveau kan daarvan worden afgeweken.

De minister herhaalt ook weer dat er wat dat betreft meer mogelijk is dan algemeen wordt aangenomen.

Deze nadrukkelijke vingerwijzigingen van de minister bieden dan ook een handvat om lokale overheden nadrukkelijk aan te spreken als zij op lokaal niveau vergunningsaanvragen (te) streng blijven beoordelen. Sterker, zij bieden een handvat om in bezwaar/beroep en eventueel zelfs onder aanzegging van het aanvragen van een voorlopige voorziening via de rechter, lokale overheden onder druk te zetten om vergunningen wel te verlenen.

Zoals bij onze eerdere presentaties/in de sheets al aangegeven, moeten daarvoor dan wel voldoende handvatten zijn: bijvoorbeeld aansprekende lokale achtergrondwaarden of andere lokaal spelende omstandigheden.

Het kan dus de moeite waard zijn om zoals de minister dat aangeeft goed te bekijken wat er dan toch mogelijk is (niets doen leidt sowieso niet tot een oplossing).

Mocht u met dergelijke omstandigheden of weigerachtige overheden (gemeenten, waterschappen) worden geconfronteerd en behoefte hebben aan juridisch advies, dan staan we u graag terzijde.

Voor PFAS:    w.groustra@wintertaling.nl

Voor stikstof: b.van.vliet@wintertaling.nl

 

Verslag UBO event – 26 november 2019

UBO register: game changer

Op 26 november 2019 verzorgden Onno Cusell en Dennis Evertsz namens Wintertaling samen met Tony de Bree een presentatie over de komende UBO wet- en regelgeving. Bij deze presentatie lag de nadruk op de inhoud van het UBO-register, de privacy van personen en bedrijven die in dit register komen en hoe ver bedrijven moeten gaan bij de identificatie en verificatie van hun klanten.

UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging (een juridische entiteit). Het UBO-register moet transparant maken wie aan de touwtjes trekt bij juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld of financiering van terrorisme.

Op 10 januari 2020 wordt het UBO-register ingevoerd. Deze datum markeert het beginpunt van de verplichting voor ondernemingen om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in een UBO-register in te schrijven. Juridische entiteiten hebben tot uiterlijk 30 juni 2021 (dus een kleine anderhalf jaar) de tijd om de registratie van de UBO in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te doen. Juridische entiteiten die op of na 10 januari 2020 worden opgericht, moeten bij de registratie in het handelsregister direct aangeven wie de UBO is.

Vanaf 10 juni 2020 treedt ook de terugmeldplicht in werking voor de zogeheten Wwft-instellingen (banken, advocaten, notarissen, fiscalisten, makelaars etc.) De Wwft-instellingen worden daarmee in feite onbezoldigd opsporingsambtenaren die moeten controleren of de opgegeven UBO’s in het handelsregister al dan niet correct is.

Voor vragen over de UBO wet- en regelgeving en het UBO-register kunt u contact opnemen met Onno Cusell of Dennis Evertsz. De presentatie is hier te vinden.

Donderdag 21 november a.s. is Wintertaling aanwezig op de Infra Innovatie Marktdag van Bouwend Nederland Regio Noord

Wilfred Groustra en Bas van Vliet zijn donderdag 21 november a.s. panelleden op de Infra Innovatie Marktdag van Bouwend Nederland Regio Noord. https://www.bouwendnederland.nl/actueel/bijeenkomsten/6539/infra-innovatie-marktdag   https://www.building.nl/nieuws/infra-innovatiemarktdag-op-21-november

  • Wilfred Groustra zal daar de vragen en stellingen over de PFAS-problematiek voor zijn rekening nemen.
  • Bas van Vliet belicht de vragen en stellingen over de Stikstof problematiek.

Hieronder treft u de sheets aan van de presentaties die Wilfred en Bas op 18 november jl. voor Bouwend Nederland hebben verzorgd met betrekking tot de PFAS en de stikstof.

Bij deze eerdere presentaties lag de nadruk erop om ‘de rode draad’ van de complexe materie inzichtelijk te krijgen. Bij de paneldiscussie zal de focus meer liggen op het bespreken van mogelijke initiatieven om tot oplossingen van de PFAS- en stikstof-problemen die ondernemingen nu in ernstige mate ondervinden, te komen.

De presentatie van Wilfred Groustra is hier te vinden en de presentatie van Bas van Vliet hier.

SolarCreed wint FMO´s Finture Solutions challenge 2019

SolarCreed wint FMO´s Finture Solutions challenge 2019

SolarCreed is één van de winnaars van de Finture Solutions challenge 2019 van FMO. Finture Solutions richt zich op het opschalen van startende bedrijven die een positieve impact hebben op opkomende markten. De oplossingen van SolarCreed ondersteunen de voedselproductie van boeren in Nigeria en dragen zo bij aan de voedselzekerheid van de lokale bevolking door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen.

FMO is de Nederlandse ontwikkelingsbank voor ondernemers. Ze investeren in meer dan 85 landen, ondersteunen banen en inkomensverwerving om het leven van mensen te verbeteren in de delen van de wereld waar het grootste verschil kan worden. Naast financiering helpen ze bedrijven om transparant te opereren en te groeien op een ecologisch en maatschappelijk verantwoorde manier.

SolarCreed is een Nederlandse start-up. Het is opgericht in 2016 om boeren in Afrika in staat te stellen de zon te gebruiken om voedsel te verbouwen, te bewaren, te verpakken en te distribueren. SolarCreed voorziet boeren in Nigeria van zonne- en waterpompoplossingen om hun productiviteit te verhogen.

SolarCreed werd bijgestaan door Tim Carapiet van Wintertaling advocaten en notarissen.

Persbericht:

 

Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Het op 5 juli 2019 ingediende voorstel voor een Wet Homologatie Onderhands Akkoord (‘WHOA’) voorziet in de mogelijkheid voor een onderneming die insolvent dreigt te raken om, buiten surseance van betaling en faillissement, een dwangakkoord op te leggen aan haar schuldeisers en aandeelhouders. Het WHOA-voorstel is geïnspireerd op de Britse Scheme of Arrangement en de Amerikaanse Chapter 11-procedure. Het in het wetsvoorstel voorziene pre-insolventieakkoord zal aan bedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren een uitstekende mogelijkheid bieden om te herstructureren. Het zal dan niet meer nodig zijn om, zoals bijvoorbeeld Van Gansewinkel Groep BV in 2015 deed, hiervoor naar Engeland uit te wijken. Nederland zal naar verwachting een zeer interessante jurisdictie worden voor bedrijven in moeilijkheden die wensen te herstructureren.  

Pieter Christiaan van Prooijen van Hermes Advisory en Martin Poelman van Wintertaling bespreken de  hoofdlijnen van het WHOA-voorstel in een bijdrage van oktober 2019 die u hier kunt vinden. Voor nadere informatie over dit onderwerp kunt u met Martin contact opnemen.

 

Sympower haalt € 3 miljoen op in Serie A-financieringsronde

Sympower haalt € 3 miljoen op in Serie A-financieringsronde

Sympower, een internationale scale-up in de energietransitie, heeft in een Serie A-financieringsronde € 3 miljoen opgehaald bij Nederlandse investeringsfondsen Social Impact Ventures en Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH), huidige investeerders en het eigen team. De investering zal de internationale groei financieren om de impact op de elektriciteitssystemen over de hele wereld te maximaliseren.

Het doel van Sympower is om het leidende mondiale platform te worden voor het leveren van duurzame, gedistribueerde balanceringsdiensten voor het elektriciteitssysteem. Door een onafhankelijke speler op de verschillende energiemarkten te blijven, zal een snelle en onbeperkte schaalvergroting van diensten en partnerschappen mogelijk blijven.

Sympower werd bijgestaan door Tim Carapiet van Wintertaling advocaten en notarissen.

Persbericht:

 

Gevloerde vloeren

Het Financieel Dagblad bericht vandaag dat naar aanleiding van een deels ingestorte vloer van een parkeergarage bij vliegveld Eindhoven twee jaar geleden, de rekenregels voor bestaande gebouwen met breedplaatvloeren zijn aangescherpt. Er komt zelfs een onderzoekplicht voor gebouweigenaren.

Gebouwen van de hoogste risicocategorie (gevolgklasse) zullen voor 1 januari 2012 moeten zijn beoordeeld. Tot de hoogste gevolgklasse behoren onder meer gebouwen hoger dan 70 meter en gebouwen waarin verminderd zelfredzame personen verblijven. Wat betekent dit voor u?

Het artikel van 30 september 2019 meldt dat de nieuwe regels bouwregels zullen uitwijzen dat veel vloeren in het land te zwak zullen zijn en dure reparaties van wel € 1.000.000 per pand noodzakelijk zouden maken. Het zou gaan om honderden panden in het land. Het gaat hierbij niet alleen om de zogenaamde “breedplaatvloeren”. Ook de daarvan afgeleide varianten zijn kennelijk verdacht.

Het probleem zal moeten worden opgelost door het toepassen van bijvoorbeeld uitwendige wapening. Nog afgezien van de kosten zal dit ook de nodige ruimte in beslag nemen en wellicht leiden tot blijvend verminderde bruikbaarheid van een pand. De vraag is dan natuurlijk wie draagt de schade van eventueel noodzakelijke reparaties (inclusief de voor reparatiër vereiste ontruiming van een pand) en op wie deze schade eventueel kan worden verhaald.

Of de schade voor de gebouweigenaar verhaalbaar is zal niet alleen afhangen van de datum van oplevering maar ook van de vraag die voor het ontwerp verantwoordelijk is. Wanneer de aannemer niet verantwoordelijk is te houden voor het ontwerp van de vloer doet zich de vraag voor in hoeverre een aannemer voor het ontwerp had moeten waarschuwen voor het risico van toepassing van dit ontwerp. De beoordeling zal afhangen van de kennis van en mate waarin partijen die bij de bouw betrokken waren zich hebben bemoeid met de keuze, het ontwerp en de uitvoering van de vloer.

Gebouweigenaren, ontwikkelaars, architecten, constructeurs, (onder)aannemers en leveranciers die voorzien dat gebouwen, waarbij zij betrokkenheid hebben of heb ben gehad, moeten worden onderzocht en/of worden voorzien van uitwendige wapening of uitwendige ankers, doen er verstandig aan om in kaart te brengen wat hun verantwoordelijkheden zijn en wat hun eventuele verhaalsmogelijkheden zijn.

Voor vragen over deze onderwerpen kunt u (voor een eerste oriëntatie) terecht bij:
Bas van Vliet (b.van.vliet@wintertaling.nl of 020-3017750) en Floris Pijls (F.Pijls@wintertaling.nl of 020-3017753).

Singapore Mediation Convention, a great help to directly enforce cross-border mediation settlement agreements

The United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation, doubled “Singapore Convention”, as it was signed in Singapore, opened for signature on August 7, 2019, and so far, 46 Countries, including China, US and India, but not from Europe yet, have signed it. The Singapore Convention will enter into force six months after ratification by three countries, and it is intended to facilitate the enforcement of settlement agreements that have been entered into with the assistance of mediation.

Currently, mediated settlement agreements, apart from recorded within legal proceedings or arbitrations, can generally only be performed similar to any other contract. The Singapore Convention aims to make settlement agreements resulting from the mediation of international commercial disputes more easier enforceable. It will allow a party of a settlement agreement to resort directly to a court of a member state for enforcement, without first obtaining a default judgment, and the court must then enforce the settlement agreement in accordance with the civil procedural rules of that member state and the conditions set forth in the Singapore Convention.

However, the Singapore Convention only applies to international commercial disputes. Settlement agreements that have been recorded in court proceedings, and that are enforceable as a judgment in the jurisdiction of such court, or those that have been recorded and are enforceable as part of an arbitral award are excluded from the scope of applying the Singapore Convention. Settlement agreements which regard subject matters, such as family, inheritance or employment law, and disputes arising from transactions engaged in by a consumer for personal, family or household purposes – are excluded.

The settlement agreement may only be refused enforcement under one of the grounds listed in Article 5 of the Convention. These grounds include the incapacity of a party to the settlement agreement, the settlement agreement is null and void under its applicable law and breaches of mediation standards.

This Convention is indeed a positive development for enabling easier enforcement of international mediation settlement agreements of cross-border disputes. However, there is still a lot work to be done to ensure that the Convention can really act as a catalyst for the development of mediation worldwide.

We at Wintertaling are tightly monitoring the development of the Singapore Convention. If you have any questions on how this could affect your business, please reach out to us.

 

 

All articles have been prepared for general information purposes only to permit you to learn more about our firm, our services and the experience of our attorneys. The information presented is not legal advice, is not to be acted on as such, may not be current and is subject to change without notice.