‘n Welkom bericht: per 1 juni 2019 de mogelijkheid van snel(ler) procederen in de zgn. bodemzaken!

Achtergronden van het waarom van een nieuwe vorm van sneller procederen:
Als er behoefte is aan een snelle beoordeling door een rechter dan kan daarvoor een kort geding worden gestart. Zo’n kort geding kan inderdaad op heel korte termijn plaatsvinden, in bijzondere gevallen zelfs binnen enkele uren, ’s avonds en in het weekend (!) als het spoedeisende belang voldoende acuut is.

Hoe goed de functie van het kort geding ook zijn moge, het zijn en blijven voorlopige toetsingen. Zeker bij complexere zaken kan volgens het wettelijk systeem de kortgedingrechter (officieel: de voorzieningenrechter) niet echt knopen doorhakken: de rechter mag namelijk geen constitutieve beslissingen nemen maar is in principe beperkt tot het treffen van voorlopige maatregelen/voorzieningen.
Hoewel de rechter daarin best ver kan gaan, en met tactisch/slim procederen in kort geding toch al best ver kan worden gekomen, knelt deze beperking in de praktijk toch behoorlijk vaak. Gedacht kan worden aan de beslissing die een rechtstoestand betreffen:
– heeft een partij contractbreuk gepleegd,
– is wanprestatie gepleegd,
– is een koop nu wel niet rechtsgeldig gesloten,
– is er nu wel of niet grond om een optierecht uit te oefenen,
– is een ontslag op staande voet rechtsgeldig gegeven,
– et cetera.
In dergelijke gevallen zijn partijen gedwongen om een bodemprocedure te voeren waarin wel juridische knopen worden doorgehakt. Partijen hikken daar dan begrijpelijkerwijs behoorlijk tegen aan: het voeren van een bodemprocedure kan soms lang duren, ook als beide partijen over en weer er juist behoefte bij hebben dat er snel een knop wordt doorgehakt.

Nieuw: de verkorte procedure:
In juni 2019 start het team Handel van de Rechtbank Amsterdam met een nieuwe procedure: de verkorte procedure.
Dit geldt voor ‘gewone’ handelszaken, ook die voor de kantonrechter. Beide partijen moeten worden bijgestaan door een advocaat of professionele gemachtigde.
Het minimum belang is € 5.000,- en het kunnen geen zaken betreffen die te ingewikkeld zijn of een zeer groot belang betreffen.

De verkorte procedure is een tussenvorm tussen het kort geding en de traditionele bodemprocedure.
De verkorte procedure is bedoeld voor bodemzaken die geen uitgebreide getuigenverhoren of deskundigenonderzoek vereisen.
Ze worden ongeveer hetzelfde behandeld als een kort geding. De zaak moet er echter volgens de rechtbank dan ook wel geschikt voor zijn: de behandeling in een verkorte procedure kan alleen op verzoek en de rechtbank moet dat verzoek inwilligen.
Een dergelijk verzoek gaat via een speciaal formulier zodat die aanvraag snel kan worden beoordeeld; op zo’n verzoek wordt door de rechtbank per omgaande beslist.

Spoedeisendheid is – anders dan bij kort geding – geen voorwaarde voor toelating tot de verkorte procedure. Omdat het een bodemzaak is kunnen niet alleen veroordelende, maar ook constitutieve en declaratoire beslissingen worden gegeven.

Alle partijen moeten met het in de vorm van verkorte procedure procederen, instemmen.
Partijen die normaal gesproken zouden moeten procederen voor een andere bevoegde rechtbank kunnen er gezamenlijk voor kiezen de zaak in de verkorte procedure bij de rechtbank Amsterdam aan te brengen (forumkeuze).

De zaak wordt na ontvangst van de concept-dagvaarding op zo kort mogelijke termijn ingepland op een zitting (comparitie na antwoord). Het verweer tegen de vordering dient uiterlijk twee weken voor de zitting in het bezit te zijn van de rechtbank en de eisende partij.
Komt er op de zitting geen schikking tot stand, dan wordt gestreefd naar een mondelinge uitspraak. Is ook dat niet mogelijk, dan wordt op een termijn van maximaal vier weken schriftelijk een bodemvonnis gewezen.

En voor de advocatenpraktijk best belangrijk: stukken kunnen per e-mail worden ingediend (en niet alleen per post of fax)!

Samengevat, de essentialia van de verkorte procedure:

– alleen bij zaken die dienen bij de rechtbank Amsterdam;
– alleen op gezamenlijk verzoek van de betrokken partijen;
– het moet een zaak betreffen die geen uitgebreide getuigenverhoren of deskundigenonderzoek vereist;
– de rechtbank moet de zaak voor de verkorte afhandeling geschikt achten;
– het verzoek moet vergezeld worden van een al uitgewerkte (concept) dagvaarding;
– als het verzoek wordt toegestaan dan bepaalt de rechtbank direct (en na afstemming met partijen) een mondelinge behandeling;
– uiterlijk 2 weken vóór de mondelinge behandeling moet het verweer zijn ingediend;
– de rechter kan op de mondelinge behandeling al mondeling uitspraak doen, en anders komt er een uitspraak binnen maximaal 4 weken.

Wilt u hier meer over weten of een zaak voor zo’n verkorte procedure bespreken, neem dan contact op met w.groustra@wintertaling.nl

Deel bijdrage: