Bijzondere lasten en beperkingen ex artikel 7:15 lid 1 BW

Bij een verkooptransactie moeten “bijzondere lasten en beperkingen” door de verkoper aan de koper bekend worden gemaakt en door deze laatste worden aanvaard voordat de koop wordt gesloten. Anders loopt de verkoper op tegen artikel 7:15 lid 1 Burgerlijk Wetboek dat hem (alsdan) verplicht de verkochte zaak in eigendom over te dragen vrij van alle bijzondere lasten en beperkingen. Lukt dat niet, dan kan de koper met een beroep op artikel 7:15 lid 1 Burgerlijk Wetboek de koop ontbinden (met alle gevolgen van dien).

In 2004 overwoog de Hoge Raad dat beperkingen die voortvloeien uit publiekrechtelijke regelgeving als bijzondere lasten en beperkingen als bedoeld in artikel 7:15 lid 1 Burgerlijk Wetboek kunnen worden aangemerkt.

Daar voegt de Hoge Raad ter verbijzondering in de zaak van 2015 aan toe dat het dan wel om publiekrechtelijke regelgeving moet gaan die zich specifiek richt tot één of meer eigenaren (en niet om feiten van algemene bekendheid, zoals bestemmingsplannen en beleidsregels).

HR 30 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:159
Deze bijdrage is geschreven door mr. F.D. Wijma