Het levenstestament: regie in eigen hand – Blog Joep Verspaget

De levensverwachting stijgt en de medische mogelijkheden zijn legio. Echter, waar mogelijkheden zijn, dienen keuzes te worden gemaakt. Stelt u zich eens voor. Een vreselijk ongeluk, maar niet fataal. U zult voortaan als de zogenaamde ‘kasplant’ door het leven gaan. Nooit gedacht, nooit gewenst. Uw echtgenoot meent dat te weten. Echter, het kroost denkt daar fundamenteel anders over.

Zie daar de voedingsbodem voor onderlinge frictie in het gezin; juist nu de tijden zo heftig zijn. Daarnaast heeft u zelf altijd zeker geweten in de onderhavige situatie niet verder te willen leven, maar bent u niet meer in staat om dit kenbaar te maken. Gevangen in het leven, zou je kunnen stellen. Het levenstestament biedt uitkomst. In deze notariële akte kunt u zaken vastleggen voor de situaties waarin u (tijdelijk) zelf niet meer in staat bent om uw eigen belangen te behartigen, maar nog wel leeft. Zie daar meteen het essentiële verschil met het ‘gewone’ testament. Dat document werkt slechts en alleen ná het overlijden van de testateur. Het levenstestament werkt bij leven.

Medische zaken Wat kunt u regelen in het levenstestament? Het levenstestament biedt (onder andere) ruimte voor het regelen van medische zaken. Denk daarbij aan behandelingswensen. Wel of niet reanimeren na een bepaalde leeftijd? Wel of niet de beademing stoppen na klinisch overlijden? Maar ook het ter beschikking stellen van uw stoffelijk overschot aan de wetenschap of het doneren van organen kunt u regelen in deze akte. Overigens is dat iets dat ook mogelijk is buiten de notaris om. Maar, door het (tevens) op te nemen in een levenstestament neemt u iedere mogelijke twijfel weg. Immers, de notaris moet zich er van vergewissen dat u, op het moment dat u het levenstestament ondertekent, volledig in staat bent om uw wil te bepalen. Dit biedt medici en naasten meer zekerheid dat u op het moment dat u de instructies gaf, de gevolgen van uw beslissingen overzag. Het laten optekenen van uw wensen geeft houvast en duidelijkheid voor de personen die u omringen bij het nemen van deze (vaak zware) beslissingen.

Financiële zaken Naast deze medische beslissingen kunt u een financiële paragraaf opnemen in uw levenstestament. Door het verlenen van een volmacht aan de door u gekozen persoon, stelt u diegene in staat uw financiële zaken te regelen. Dit kan bijvoorbeeld het betalen van uw rekeningen zijn, het doen van belastingaangifte of het verkopen van uw woning. Zelfs is het mogelijk om aan te geven dat de door u aangewezen gevolmachtigde schenkingen mag doen en aan wie. Bijvoorbeeld uw jaarlijkse schenkingen aan de kleinkinderen. Moeten die doorgang vinden tijdens uw ziekbed?

Ten slotte is het ook mogelijk om in het levenstestament uw persoonlijke wensen en wenken te laten optekenen. Wie wilt u verzoeken voor uw huisdieren te zorgen? Waar kunnen uw naasten de inloggegevens voor websites vinden?

Kortom In het levenstestament wijst u personen aan die u vertrouwt en capabel acht. Zij zullen uw belangen dan behartigen zodra u daar zelf niet meer toe in staat bent. Zo houdt u zelf de regie en worden zaken volgens uw wensen geregeld.

Deel bijdrage: