Ruim de helft van de dijken voldoet niet aan de veiligheidsnorm

Uit onderzoek is gebleken dat vanwege de klimaatverandering de Nederlandse dijken in 2050 niet zullen voldoen aan de veiligheidsnormen als de dijken in de huidige toestand worden gelaten. Met name vanwege een verhoogd risico op het ontstaan van faalmechanismen, zoals bijvoorbeeld piping en het ontstaan van wellen, blijken de huidige veiligheidsnormen op termijn onvoldoende.

Een belangrijk punt op de (verkiezings)agenda voor de Waterschappen is dan ook het verrichten van werkzaamheden aan met name primaire waterkeringen, zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van de het zogenaamde ‘profiel van vrije ruimte’ of beschermingszones en dijkverhogingen – ook wel een leggerherziening genoemd.

Naar verwachting strekken de werkzaamheden zich uit over 300 kilometer aan primaire waterkeringen binnen de komende vijf jaar.

Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk voor behoud van droge voeten, maar kunnen de belangen van omwonenden en omliggende ondernemingen wel aantasten, en in sommige gevallen mogelijk onevenredig. Door uitbreiding van dergelijke zones kunnen de gebruiksmogelijkheden voor de eigenaren van percelen in deze zones immers aanzienlijk worden beperkt. Het kan het verschil maken tussen bouwen en niet bouwen, zelfs als het bestemmingsplan bouwmogelijkheden geeft.

In het belangenspel dat in dergelijke zaken ontstaat, spelen juridische kaders dan ook een belangrijke rol.

De sectie bouw- en vastgoedrecht van Wintertaling heeft jaren ervaring opgedaan bij belangenbehartiging bij project- en gebiedsontwikkeling, onder meer op het gebied van het bezwaar maken tegen leggerherzieningen. Mocht u een brief hebben ontvangen van het Waterschap waarin dergelijke werkzaamheden worden aangekondigd en u heeft hier vragen over, neem dan gerust contact met ons op.

Bas van Vliet 
T: 020 – 301 77 50
E: bas.van.vliet@wintertaling.com

Lisette Oosterveen
T: 020 – 520 76 84
E: lisette.oosterveen@wintertaling.com

Noa Dik
T: 020 – 229 92 09
E: noa.dik@wintertaling.com

Deel bijdrage: