Algemene Voorwaarden

(versie 04-2024)

 1. Wintertaling B.V. (hierna: Wintertaling) is een in Amsterdam gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60490748. 

 

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke vorm van dienstverlening en/of alle werkzaamheden verricht door of namens aan Wintertaling verbonden personen en op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. Tenzij en voor zover anders is overeengekomen zijn deze voorwaarden ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten die door aan Wintertaling verbonden personen worden uitgevoerd. Alle opdrachten tot dienstverlening en/of het verrichten van werkzaamheden als verstrekt aan personen die aan Wintertaling verbonden zijn, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Wintertaling. Onder “personen die aan Wintertaling verbonden zijnwordt verstaan: 
  (i.) elke advocaat die direct of indirect werkzaam is of is geweest ten behoeve van Wintertaling;
  (ii.) elke praktijkvennootschap en/of management vennootschap van die advocaten, dan wel samenwerkingsverbanden daarvan;
  (iii.) elke juridische- en/of andere medewerker die (al dan niet krachtens een arbeidsovereenkomst) voor Wintertaling werkzaam is of is geweest c.q. iedere persoon die voor of ten behoeve van Wintertaling, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam is of is geweest;
  (iv.) elke voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derde.
 2. Toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 3. Deze algemene voorwaarden gelden onverminderd ten behoeve van alle aan Wintertaling verbonden (rechts)personen en alle derden die bij de uitvoering van enige opdracht door Wintertaling worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk zijn of kunnen zijn. Wintertaling is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of onrechtmatig handelen van (door haar ingeschakelde) derden. Al hetgeen in deze algemene voorwaarden ten behoeve van Wintertaling is bedongen, geldt als een ten behoeve van hen onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding in de zin van artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek. 
 4. Wintertaling is bevoegd bij de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen. Indien Wintertaling een derde inschakelt, is Wintertaling tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige fout van deze derde. Wintertaling heeft de bevoegdheid bedingen ter beperking van aansprakelijkheid die deze derden hanteren mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. 
 5. De opdrachtgever vrijwaart Wintertaling en alle aan Wintertaling verbonden (rechts)personen voor de gevolgen van aanspraken van derden die voortvloeien uit of in verband staan met de uitvoering van een opdracht, waaronder begrepen mogelijke kosten van juridische bijstand, tenzij de aanspraak een gevolg is van een door een aan Wintertaling verbonden advocaat gemaakte beroepsfout. 

 

Expertise

 1. De advocaten van Wintertaling hebben zich geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten op de hoofdrechtsgebieden (en sub-rechtsgebieden) als vermeld op www.wintertaling.com. Op grond van deze registratie zijn de advocaten van Wintertaling verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied, tenzij de advocaat is vrijgesteld. 
 2. Wintertaling en alle aan Wintertaling verbonden advocaten streven voortdurend naar de voor de opdrachtgever beste dienstverlening. Deze dienstverlening geschiedt naar beste kunnen, maar houdt geen resultaatsverbintenis in. 

 

Honoraria en kosten

 1. Alle in de opdrachtbrief en in andere prijs-/kostenopgaven vermelde tarieven gelden exclusief omzetbelasting en exclusief overige kosten, waaronder mede doch niet uitsluitend worden verstaan kantoorkosten, reis- en verblijfkosten, griffierecht, deurwaarderskosten en kadasterkosten. De tarieven kunnen periodiek worden aangepast. Uurtarieven van advocaten(stagiaires) stijgen naarmate hun ervaring en bevoegdheden toenemen. Ten behoeve van de te verrichten werkzaamheden kan door Wintertaling (aanvulling van) een voorschot worden gevraagd. De werkzaamheden van Wintertaling worden in de regel maandelijks gefactureerd op basis van het dan geldende uurtarieven. Wintertaling is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten in verband met het niet voldoen aan betalingsverplichtingen door de opdrachtgever, waaronder begrepen het niet voldoen aan het verzoek tot betaling of aanvulling van een voorschot. 

 

Betaling

 1. Door Wintertaling verzonden declaraties dienen binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie te zijn voldaan, bij gebreke waarvan aanspraak gemaakt wordt op een vertragingsrente van het hogere bedrag van de wettelijke handelsrente of 0,5% per maand over het openstaande bedrag inclusief rente. Een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een hele maand. Invorderingskosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke invorderingskosten worden vooraf in rekening gebracht ter hoogte van een forfaitair bedrag van 15% van de hoofdsom, waarbij Wintertaling zich het recht voorbehoudt alsnog de werkelijk gemaakte kosten te vorderen. 

 

Aansprakelijkheid en verval

 1. Iedere aansprakelijkheid van Wintertaling en van al degenen die voor of namens haar werkzaam zijn, is per toegewezen vordering (waarbij meerdere vorderingen die zien op alle dienstverlening die verband houdt met dezelfde zaak, hetzelfde dossier of samenhangende dossiers, worden gezien als één vordering) in totaal beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Wintertaling gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt  uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico onder die verzekering(en). 
 2. Wintertaling is gerechtigd het bedrag waarvoor zij ter zake van beroepsaansprakelijkheid verzekerd is eenzijdig te wijzigen. Indien een dergelijke wijziging leidt tot een dekking die door de opdrachtgever onvoldoende zou worden geacht, zal met de opdrachtgever in overleg worden getreden en kunnen – indien mogelijk en voor zover in casu van Wintertaling kan worden verwacht – afspraken worden gemaakt over een aanvullende dekking. Daarbij geldt dat de kosten van een aanvullende verzekering in verband met een door de opdrachtgever gewenste hogere dekking aan de opdrachtgever zullen worden doorbelast.
 3. Nadere gegevens omtrent de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Wintertaling zijn op verzoek beschikbaar. 
 4. Indien geen uitkering op grond van de door Wintertaling afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Wintertaling beperkt tot tweemaal het door Wintertaling in het desbetreffende dossier gedeclareerde en ontvangen bedrag, tot een maximum bedrag van EUR 50.000,-. 
 5. Iedere aansprakelijkheid van Wintertaling voor gevolgschade is uitgesloten. 
 6. Wintertaling is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van door haar ingeschakelde derden of voor schade die voortvloeit uit enig gebruik van digitale diensten.
 7. Iedere vordering jegens Wintertaling, behalve die vordering die door haar is erkend, vervalt door het verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering. 

 

Wwft en overige meldingsplichten

 1. Op de dienstverlening en/of werkzaamheden verricht door of namens Wintertaling is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing. Op grond van deze wet zijn advocaten gehouden hun cliënten/opdrachtgevers te identificeren en verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden aan de relevante autoriteiten zoals de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). Advocaten zijn in dat kader verplicht om voor elke (voorgenomen) transactie na te gaan of sprake is van een ongebruikelijke transactie, zoals of er aanleiding is te veronderstellen dat deze transactie verband houdt met witwassen of financieren van terrorisme. De wet geeft indicatoren om situaties met een ongebruikelijk karakter te onderscheiden. Voor dergelijke situaties kunnen advocaten zich niet beroepen op hun geheimhoudingsplicht. Melding van een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie is verplicht en de cliënt/opdrachtgever mag daarover niet worden geïnformeerd. De cliënt/opdrachtgever bevestigt door de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden te accepteren hiermee bekend en akkoord te zijn en zich te verbinden alle benodigde en door Wintertaling gevraagde gegevens en documenten te zullen verstrekken.  
 2. Op grond van geldende regelgeving is Wintertaling verplicht melding te doen aan de Kamer van Koophandel van iedere discrepantie die zij aantreft tussen de informatie ten aanzien van de uiteindelijke belanghebbende(n) in de zin van de Wwft die zij verkrijgt uit het handelsregister en/of het UBO-register, en de informatie over die uiteindelijk belanghebbende(n) waarover zij uit anderen hoofde beschikt, waarbij zij zich niet mag beroepen op haar geheimhoudingsplicht. 
 3. Wintertaling kan worden verplicht bepaalde fiscale grensoverschrijdende constructies te melden bij de relevante autoriteiten. Onder omstandigheden kan deze meldplicht op de opdrachtgever komen te rusten.

 

Dataverwerking en archivering

 1. Indien Wintertaling persoonsgegevens verwerkt, al dan niet in verband met de uitvoering van een opdracht, vindt deze verwerking plaats in overeenstemming met het privacybeleid van Wintertaling. Dit beleid is te raadplegen op www.wintertaling.com. 
 2. Na afsluiting van een dossier zullen de dossiers door en onder verantwoordelijkheid van de zaakverantwoordelijke advocaat 10 jaar fysiek of digitaal worden gearchiveerd, tenzij privacywetgeving mocht dwingen tot eerdere vernietiging. Voor zover beschikbaar kunnen originele stukken of kopieën daarvan uit een dossier door de opdrachtgever of diens rechtsopvolger (welke hoedanigheid die rechtsopvolger ten genoegen van Wintertaling moet aantonen) worden opgevraagd doch mits en voor zover de kosten daarvan worden vergoed en de algemene verordening gegevensbescherming zich daar niet tegen verzet. Onverminderd het voorgaande worden door de opdrachtgever beschikbaar gestelde originele stukken in de regel voorafgaand aan archivering van het dossier aan de opdrachtgever toegezonden. Na 10 jaar zal de betrokken advocaat het dossier c.q. stukken daaruit zonder nadere aankondiging of bericht (doen) vernietigen. Na vernietiging c.q. na 10 jaar kan een de opdrachtgever of diens rechtsopvolger(s) op feiten en omstandigheden die uit een dossier zouden kunnen of moeten blijken jegens de betrokken advocaat en/of Wintertaling geen beroep meer doen en geldt ten aanzien van het bestaan van dossierstukken, de aanwezigheid van de stukken in het (voormalige) dossier, alsmede ten aanzien van de inhoud van het dossier c.q. van dossierstukken een omgekeerde bewijslast in de zin dat de bewijslast daarvan op de andere partij (anders dan de betrokken advocaat en/of Wintertaling) rust. 
 3. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop data, documenten en bescheiden door hem worden aangeleverd, rondgestuurd of anderszins worden gedeeld. Indien de opdrachtgever kiest voor een bepaalde methode of applicatie voor het aanleveren en/of delen van data, documenten en bescheiden (e-mail, WeTransfer, Dropbox, en dergelijke), dan beschouwt Wintertaling die methode of applicatie als een door de opdrachtgever veilig bevonden methode die tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, voor risico van de opdrachtgever, gebruikt mag worden voor alle onderlinge communicatie.  

 

Toepasselijk recht, klachten en geschillen

 1. Op de rechtsverhouding tussen Wintertaling en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 1. Wintertaling kent een interne klachtenprocedure die is vastgelegd in een klachtenregeling die van toepassing is op de advocaten en de personen die onder hun verantwoordelijkheid werkzaam zijn. Deze klachtenregeling is te vinden op www.wintertaling.com. Eventuele klachten dienen te zijn ingediend binnen twee maanden na het moment waarop de cliënt/opdrachtgever kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven. Indien een klacht na behandeling niet is opgelost, kunnen eventuele geschillen betreffende de rechtsverhouding met en/of de dienstverlening door een advocaat van Wintertaling, worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter te Amsterdam. 
 1. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal verkrijgbaar en te raadplegen op wintertaling.com. In geval van een geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst.