Bianca de Ridder

Bianca de Ridder

Bianca is secretaresse voor de sectie vastgoed en arbeidsrecht.

Bas van Vliet

Bas van Vliet

Specialisaties

Bas is gespecialiseerd in civiel- en publiekrechtelijk bouwrecht. Hij adviseert in het bijzonder over geschillen tussen aannemers en opdrachtgevers, arbitrage, bouwgebreken, aanbestedingsgeschillen, architectenrecht, burenrecht en ruimtelijk bestuursrecht.

Bijzonderheden

• Sinds zijn afstuderen aan de Universiteit van Amsterdam is Bas gevestigd als advocaat te Amsterdam. Voor zijn overstap naar Wintertaling was Bas partner bij Lexence.
• Van 2002 tot en met 2014 was Bas lid van de Raad van het stadsdeel Amsterdam Oost, waarvan de laatste jaar tevens fractievoorzitter. Gedurende zijn raadlidmaatschap was hij lid van de commissie Wonen en Grote Projecten.
• Bas heeft de post-doctorale Grotiusopleiding Milieurecht gevolgd.

Terug

Edo Smid

Edo Smid

Edo Smid richt zich op vastgoed investeringen, joint-ventures en samenwerking, vennootschappelijke procedures en geschillenbeslechting, fiscale en vennootschappelijk (her-)structurering, investeringsfondsen.

Edo behandelt ook aandeelhoudersgeschillen en procedures bij de Ondernemingskamer. Hij wordt gewaardeerd om zijn inbreng als sparring partner in board room zaken en strategisch juridische kwesties.

Zijn klanten zijn vastgoed ontwikkelaars en professionals, snel groeiende bedrijven, fund managers, investeerders en private wealth.

Edo spreekt Engels en Duits en beschikt over een groot (inter-)nationaal netwerk.

Edo is een medeoprichter van Lexence advocaten en notarissen in Amsterdam en een alumnus of Allen & Overy en van Loyens & Loeff in Amsterdam.

Edo is lid van IR Global, een multidisciplinair netwerk voor professionele dienstverlening dat bedrijven en particulieren in meer dan 155+ rechtsgebieden adviseert, met speciale focus op vastgoed.

Terug

Roeland van Ruth

Roeland van Ruth

Specialisaties

Vastgoed, projectontwikkeling, huurrecht en privaatrechtelijk bouwrecht.

Roeland van Ruth heeft een advies- en procespraktijk die zich richt op commercieel onroerend goed en is gespecialiseerd op het gebied van vastgoedtransacties, projectontwikkeling, huurrecht bedrijfsruimte en privaatrechtelijk bouwrecht.

Roeland adviseert en begeleidt cliënten in onderhandelingen, bij koop/verkoop van vastgoed en (her)ontwikkelingen. Ook heeft hij ruime ervaring in het opstellen van (vastgoed)contracten, zoals huurcontracten, koopovereenkomsten, samenwerkings- en realisatieovereenkomsten (intentieovereenkomsten, anterieure exploitatieovereenkomsten, aannemingsovereenkomsten). Roeland treedt op voor investeerders, retailers (winkelketens), beheerders, ontwikkelaars, aannemers, opdrachtgevers, verhuurders en huurders.

Roeland studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam en is in 2006 beëdigd als advocaat.

Track record

• Begeleiden/adviseren van een internationaal woonwarenhuis bij de aankoop van diverse locaties ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van nieuwe vestigingen en het opstellen en uitonderhandelen van de bijbehorende contracten (koopovereenkomsten, anterieure exploitatieovereenkomsten).
• Het adviseren van een groot woonwarenhuis bij de aankoop van grond ten behoeve van de realisatie van een opslag- en afhaalmagazijn en het opstellen en uitonderhandelen van de gewenste geïntegreerde aannemingsovereenkomst.
• Begeleiden van een retailer bij een vastgoedtransactie middels de (gefaseerde) overname van een (vastgoed)vennootschap en het opstellen en uitonderhandelen van de aandelenkoopovereenkomst.
• Adviseren van een professionele investeerder bij de verhuur van verschillende (horeca)bedrijfsruimten en het opstellen van de benodigde huurcontracten.
• Namens een investeerder onderhandelen met huurders over huurbeëindiging in verband met een door die investeerder gewenste herontwikkeling van het object.
• Voor een opdrachtgever opstellen van een (standaard) aannemingsovereenkomst, het administratieve bestek en een (standaard) coördinatie-overeenkomst.

Terug

Floris Pijls

Floris Pijls

Expertise

Floris staat aannemers, opdrachtgevers, ontwikkelaars en adviseurs bij ten aanzien van bijvoorbeeld het opstellen, controleren en uitleggen van aanbestedings- en ontwikkelingsdocumenten, (geïntegreerde) aannemingsovereenkomsten (‘design & construct’) en adviseurscontracten.

Hij ondersteunt tevens bij de uitvoering van aannemingsovereenkomsten en de begeleiding van bouwprojecten. Indien nodig treedt hij doortastend op in (spoed)procedures bij de rechtbank of in arbitrage over bijvoorbeeld aanbestedingen, geschillen over meer- en minderwerk (VTW/AWR), bouw- en installatiegebreken, ontwerpfouten, bouwtijdverlenging en betalingsgeschillen (beslag, retentierecht).

Floris heeft veel ervaring met de toepassing en uitleg van de verschillende standaardvoorwaarden die in de bouw worden gehanteerd, zoals de Woningborg garantieregeling, de DNR, de UAV 1989 en 2012 en de UAV-GC.

• Floris volgde de specialisatiecursus Privaatrechtelijk Bouwrecht bij het Instituut voor Bouwrecht te Den Haag.
• Hij is lid van de Vereniging voor Bouwrecht-advocaten en adviseert op het gebied van bouwrecht, aanbestedingsrecht, vastgoedrecht en contractenrecht.

Terug

Jennifer Horsten

Jennifer Horsten

Specialisatie arbeidsrecht

Jennifer heeft in 2018 de specialisatieopleiding Grotius Arbeidsrecht succesvol afgerond. Daarmee is zij volwaardig lid van de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) geworden.

Jennifer heeft een advies- en procespraktijk, die zich richt op alle facetten van het arbeidsrecht. Zij treedt voornamelijk op voor werkgevers, maar ziet het als een verrijking van haar expertise om in voorkomende gevallen ook voor werknemers op te treden.

Bijzondere ervaring met en interesse heeft zij voor flexibele arbeidsrelaties (payrolling, uitzenden en detacheren), cao-recht (ABU-cao, NBBU-cao en dispensatieprocedures) en overgang van onderneming.

Jennifer adviseert en begeleidt cliënten veelvuldig in ontslagtrajecten. Ter zake van ontslagrecht heeft Jennifer een specifieke focus op de bijzondere aspecten van het ontslag van de statutaire bestuurder.

Jennifer staat cliënten ook bij in reorganisaties. Voor wat betreft ontslagen via het UWV wegens bedrijfseconomische redenen legt Jennifer er de eer in dat alle ontslagverzoeken die zij heeft begeleid door een goede voorbereiding zonder uitzondering zijn toegewezen.

Jennifer adviseert daarnaast bij het bepalen van personeelsbeleid en het omgaan met disfunctionerende werknemers.

Uitgangspunt is altijd dat een minnelijke regeling de voorkeur verdient. Als gerechtelijke procedures echter toch noodzakelijk zijn dan gaat Jennifer deze niet uit de weg. Zij heeft daarbij oog voor de verantwoordelijkheden en het gezag van de werkgever.

Bijzonderheden:
• Jennifer is afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht.
• Zij is in 2013 beëdigd als advocaat bij de rechtbank Amsterdam.
• Tijdens haar studie Nederlands recht heeft Jennifer de minor mediation behaald.
• Van 2011 tot en met 2013 was Jennifer vrijwilliger bij de Rechtswinkel Houten.
• In 2018 rondde zij succesvol de specialisatieopleiding Grotius Arbeidsrecht af.

Jennifer is sportief en avontuurlijk ingesteld. In haar vrije tijd tennist en skiet zij graag. Vorige winter heeft zij in de Noordelijke IJszee met orka’s gezwommen. Dit najaar staat een trekking in Zuid-Amerika in de planning.

Wilfred Groustra

Wilfred Groustra

Wilfred Groustra: advocaat met brede praktijkervaring geënt op specialisaties: onroerend goedrecht (Grotius-specialisme), en arbeidsrecht (Grotius- specialisme)
Wilfred Groustra is al meer dan vijfentwintig jaar advocaat en één van de founders van Wintertaling Advocaten.
Zijn praktijk richt zich op de advisering en begeleiding in procedures van ondernemers en ondernemingen.
Vanuit de achtergrond van een algemene praktijk waarin Wilfred onder meer ook als faillissementscurator heeft opgetreden, heeft hij de keuze gemaakt om een brede praktijkervaring te enten op specialisatieopleidingen. Daartoe heeft hij de specialisatie opleiding Grotius vastgoed gevolgd en recent de Grotius arbeidsrecht (Grotius geldt voor de rechtspraktijk als de zwaarste specialisatieopleiding). Ook volgde Wilfred de VBR-A/IBR Specialisatieopleiding Privaatrechtelijk Bouwrecht. Wilfred treedt dan ook veelvuldig op in typische onroerend goed zaken zoals bouwzaken, aankoop-/verkoop en wat dies meer zij.

Naast het speerpunt van zijn onroerend goedpraktijk adviseert Wilfred van oudsher uitzendbureaus (waarvan hij inmiddels een cliënt al bijna 25 jaar tot zijn trouwe cliënten kan rekenen).
Die advisering betreft tal van arbeidsrechtelijke vraagpunten (de WWZ, WAB maar ook de Waadi voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden maar bijvoorbeeld ook de afbakening van arbeidsovereenkomst en opdracht).

In dit kader behandelt Wilfred ook specifiek zaken die betrekking hebben op cao-recht (avv en dispensatie-perikelen).

Tegelijkertijd benadert hij de praktijk nog steeds met een brede blik en niet beperkt door de bril van uitsluitend specialismes. Een zodanig brede blik past in zijn visie op de realiteit dat een juridisch geschil vaak wordt veroorzaakt door een complex aan factoren en de oplossing/beste benadering vaak niet ligt op een eenzijdige focus vanuit één specialisme. De crux zit veelal eerder in de analyse van het geheel, de hoofdzaken onderscheiden van de bijzaken. Deze benadering heeft zich bewezen effectief te zijn. Deze benadering betekent ook dat Wilfred succesvol kan optreden in zaken die niet direct binnen zijn twee Grotius- specialismen vallen. Zo heeft Wilfred een grote schadezaak gevoerd voor een groep tuinders in het kader van de Rampenwet. Maar Wilfred heeft ook herhaaldelijk opgetreden in geschillen binnen maatschappen/MSB (medisch specialistisch bedrijf) in de medische sector.
Ook heeft hij recent nog een complexe zaak tegen een bank tot een oplossing gebracht met betrekking tot (onterecht) bijzonder beheer en schade uit rentederivaten (in het kader van het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB c.q. door dat Herstelkader op creatieve wijze juist niet bepalend te doen zijn).

Wilfred als ondernemer adviseert bedrijven graag, en vooral vanwege het preventieve element daarin: duidelijkheid te creëren in onderlinge relaties zodat verwachtingen over en weer duidelijk zijn.
En waarmee het meest effectief geschillen kunnen worden voorkomen.
Als procesadvocaat leunt Wilfred sterk op analyse van de sterktes/zwaktes om daarmee de proceskansen goed in te schatten en de keuze te maken waar c.q. met welke strategie de doelen kunnen worden behaald. Het daarbij ‘out of the box’-denken is een van Wilfreds sterkste kanten.

Naast zijn advocatenpraktijk vervult Wilfred diverse bestuursfuncties, waaronder lid van de bezwaarcommissie van de Raad voor Rechtsbijstand.

Afgestudeerd: Nederlands recht Erasmus Universiteit Rotterdam (met hoofdvakken aan de Rijksuniversiteit Leiden)
Beëdigd als advocaat: oktober 1989
Oprichting eerste eigen kantoor: 1998 (Amsterdam)
Oprichting Wintertaling advocaten: 1 januari 2006
Lid Vereniging vastgoed juristen VVJJ
Lid vereniging arbeidsrecht advocaten VAAN