Verklaring omtrent uiteindelijk belanghebbende(n) (UBO-verklaring)

Stap 1 van 6

VERKLAART:

De volgende natuurlijke personen houden (direct of indirect) een belang van meer dan 25% van het aandelenkapitaa of vennootschapsvermogen (“economisch UBO”) of kunnen meer dan 25% van de stemrechten uitoefenen in de aandeelhoudersvergadring van
dan wel kunnen op andere wijze feitelijke zeggenshap uitoefenen in voormelde rechtspersoon of personenvennootschap (“zeggenschap UBO”).

Onze locatie

Wij zijn gevestigd in Amsterdam aan de Zuidas