Verklaring omtrent het niet zijn van een politiek prominente persoon (PEP-verklaring)

(In te vullen door iedere vertegenwoordiger en iedere UBO)
De ondergetekende:
Dat hij/zij geen politiek prominente persoon is, wat betekent dat hij/zij niet is, of in het afgelopen jaar is geweest:
  • staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;
  • parlementslid of lid van een soortelijk wetgevend orgaan;
  • lid van het bestuur van een politieke partij;
  • lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechtelijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaan;
  • lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank;
  • ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten;
  • lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;
  • bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie;
  • een familielid(*1) van een politiek prominent persoon;
  • een persoon bekend als naast geassocieerde (*2) van een politiek prominente persoon;

De ondergetekende verklaart dat het bovenstaande waar en op geen enkel manier misleidend is.

MM slash DD slash JJJJ
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
(*1) familielid:
– de echtgenoot van een politiek prominente persoon of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot van een politiek prominente persoon wordt aangemerkt;
– een kind van een prominente persoon, de echtgenoot van de kind of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot van dat kind wordt aangemerkt;
– de ouder van een prominente persoon.

Onze locatie

Wij zijn gevestigd in Amsterdam aan de Zuidas